adresy spółdzielni prezentacje spółdzielni przetargi ogłoszenia drobne
 
Ważne adresy
Prawo i ekonomia
Prawo spółdzielcze (1)
Ustawa z 16 września 1982 r.
stan prawny na 01.12.2006 r.
zmiany:
2004-06-01 Dz.U.2004.99.1001 – art. 127
2005-04-28 Dz.U.2005.72.643 – pkt 23
2005-07-22 Dz.U.2005.122.1024 – art. 3 
2005-11-30 Dz.U.2005.233.1993
2006-07-06 Dz.U.2006.94.651 – art. 21

U S T A W A

z dnia 16 września 1982 r.

Prawo spółdzielcze


(tekst pierwotny: Dz. U. 1982 r. Nr 30 poz. 210)
(tekst jednolity: Dz. U. 1995 r. Nr 54 poz. 288)
(tekst jednolity: Dz. U. 2003 r. Nr 188 poz. 1848)

CZĘŚĆ I
SPÓŁDZIELNIE

TYTUŁ I
PRZEPISY WSPÓLNE

Dział I
Spółdzielnia i jej statut

Art. 1.

 1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób, o zmiennym składzie osobowym i zmiennym funduszu udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność gospodarczą.
 2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków i ich środowiska.

Art. 2.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie niniejszej ustawy, innych ustaw oraz zarejestrowanego statutu.

Art. 3.

Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

Art. 4.
(uchylony)

Art. 5.

 1. Statut spółdzielni powinien określać:
  1. oznaczenie nazwy z dodatkiem "spółdzielnia" lub "spółdzielczy" i podaniem jej siedziby
  2. przedmiot działalności spółdzielni oraz czas trwania, o ile założono ją na czas określony
  3. wysokość wpisowego oraz wysokość i ilość udziałów, które członek obowiązany jest zadeklarować, terminy wnoszenia i zwrotu oraz skutki niewniesienia udziału w terminie; jeżeli statut przewiduje wnoszenie więcej niż jednego udziału, może określać ich górną granicę
  4. prawa i obowiązki członków
  5. zasady i tryb przyjmowania członków, wypowiadania członkostwa, wykreślania i wykluczania członków
  6. zasady zwoływania walnych zgromadzeń, obradowania na nich i podejmowania uchwał
  7. zasady i tryb wyboru oraz odwoływania członków organów spółdzielni
  8. zasady podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) oraz pokrywania strat spółdzielni.
 2. Statut ponadto powinien zawierać postanowienia, których wprowadzenia wymagają przepisy niniejszej ustawy, oraz może zawierać inne postanowienia.


<< | [1] 2 3 4 | > | >>
1 do 1 | razem: 10

wyszukaj w serwisie

Prawo spółdzielcze

W tej części:

Art. 1—112

Część I Spółdzielnie

Tytuł I Przepisy wspólne

Dział I: Spółdzielnia i jej statut (str. 1)
Dział II: Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni (str. 2)
Dział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki (str. 3)
Dział IV: Organy spółdzielni
(str. 4—6)
Działy V—VI uchylone
Dział VII: Gospodarka spółdzielni (str. 7)
Dział VIII: Lustracja (str. 8)
Dział IX: Łączenie się spółdzielni (str. 9)
Dział X uchylony
Dział XI: Podział spółdzielni (str. 10)

Do pobrania pełny tekst ustawy.
.
RSS
 RSS
© manufaktura