adresy spółdzielni prezentacje spółdzielni przetargi ogłoszenia drobne
 
Ważne adresy
Prawo i ekonomia
Prawo spółdzielcze (1)
Ustawa z 16 września 1982 r.

Dział II
Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni

Art. 6.

  1. Osoby zamierzające założyć spółdzielnię (założyciele) uchwalają statut spółdzielni, potwierdzając jego przyjęcie przez złożenie pod nim swoich podpisów, oraz dokonają wyboru organów spółdzielni, których wybór należy w myśl statutu do kompetencji walnego zgromadzenia, lub komisji organizacyjnej w składzie co najmniej trzech osób.
  2. Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli – osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.
  3. 3—6 (uchylone)

Art. 7.

Spółdzielnia podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 8—10. (uchylone)

Art. 11.

  1. Spółdzielnia nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.
  2. Za czynności dokonane w interesie spółdzielni przed zarejestrowaniem osoby działające do chwili zarejestrowania spółdzielni odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie. Za zobowiązania wynikające z tych czynności spółdzielnia odpowiada po jej zarejestrowaniu tak jak za zaciągnięte przez siebie. Jednakże osoby działające przed zarejestrowaniem spółdzielni odpowiadają wobec niej według przepisów prawa cywilnego.

Art. 12.
(uchylony)

Art. 12a.

  1. Zmiana statutu spółdzielni wymaga uchwały walnego zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów.
  2. Zarząd jest obowiązany uchwałę o zmianie statutu zgłosić w ciągu trzydziestu dni od daty jej podjęcia do sądu rejestrowego, załączając dwa odpisy protokołu walnego zgromadzenia.
  3. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 13.
(uchylony)

Art. 14.

  1. Organem właściwym do publikowania ogłoszeń spółdzielczych przewidzianych w przepisach prawa jest "Monitor Spółdzielczy" wydawany przez Krajową Radę Spółdzielczą, z wyjątkiem ogłoszeń zamieszczanych na podstawie odrębnych przepisów w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.


<< | < | 1 [2] 3 4 5 | > | >>
2 do 2 | razem: 10

wyszukaj w serwisie

Prawo spółdzielcze

W tej części:

Art. 1—112

Część I Spółdzielnie

Tytuł I Przepisy wspólne

Dział I: Spółdzielnia i jej statut (str. 1)
Dział II: Tryb zakładania i rejestrowania spółdzielni (str. 2)
Dział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki (str. 3)
Dział IV: Organy spółdzielni
(str. 4—6)
Działy V—VI uchylone
Dział VII: Gospodarka spółdzielni (str. 7)
Dział VIII: Lustracja (str. 8)
Dział IX: Łączenie się spółdzielni (str. 9)
Dział X uchylony
Dział XI: Podział spółdzielni (str. 10)

Do pobrania pełny tekst ustawy.
.
RSS
 RSS
© manufaktura