adresy spółdzielni prezentacje spółdzielni przetargi ogłoszenia drobne
 
Ważne adresy
Prawo i ekonomia
Prawo spółdzielcze (2)
Ustawa z 16 września 1982 r.

CZĘŚĆ III
ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIĄZUJĄCYCH ORAZ PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

Rozdział 1
Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 268—270.

(uchylone)

Rozdział 2
Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 271—273.

(uchylone)

Art. 274.

  1. Nieruchomości rolne stanowiące własność Państwa, użytkowane w dniu wejścia w życie ustawy przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne, rolnicze spółdzielnie specjalistyczne oraz spółdzielnie osób fizycznych, prowadzące gospodarstwa rolne zrzeszone w Centralnym Związku Kółek i Organizacji Rolniczych, przechodzą odpłatnie na własność tych spółdzielni, na ich wniosek, złożony nie później niż w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie ustawy.
  2. Przejście tych nieruchomości na własność spółdzielni następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego, sporządzonej w oparciu o decyzję terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego.
  3. Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady odpłatności oraz zakres zwolnień od opłat notarialnych.
  4. W stosunku do nieruchomości nabytych przez spółdzielnię na zasadach i w trybie określonych w paragrafach poprzedzających Państwu służy prawo pierwokupu.

Art. 275—279.
(uchylone)

Art. 280.

Traci moc ustawa z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61 i z 1974 r. Nr 47, poz. 281).

Art. 281.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1983 r.<< | < | 8 9 10 [11] | >>
11 do 11 | razem: 11

wyszukaj w serwisie

Prawo spółdzielcze

W tej części:

Art. 113—281

Część I Spółdzielnie

Tytuł I Przepisy wspólne

Dział XII: Likwidacja spółdzielni (str. 1)
Dział XIII: Upadłość spółdzielni (str. 2)

Tytuł II Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy

Dział I: Spółdzielnie produkcji rolnej (str. 3—5)
Działy II—III: Spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych), spółdzielnie pracy (str. 6—7)
Działy IV—V uchylone

Część II Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza

Tytuł I Związki spółdzielcze (str. 8)

Tytuł II Krajowy Samorząd Spółdzielczy (str. 9)

Część IIa Przepisy Karne (str. 10)

Część III Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (str. 11)

Do pobrania pełny tekst ustawy.
.
RSS
 RSS
© manufaktura