adresy spółdzielni prezentacje spółdzielni przetargi ogłoszenia drobne
 
Ważne adresy
Prawo i ekonomia
Prawo spółdzielcze (2)
Ustawa z 16 września 1982 r.

Dział XIII
Upadłość spółdzielni

Art. 130.

  1. Ogłoszenie upadłości spółdzielni następuje w razie jej niewypłacalności.
  2. Jeżeli według sprawozdania finansowego spółdzielni ogólna wartość jej aktywów nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zobowiązań, zarząd powinien niezwłocznie zwołać walne zgromadzenie, na którego porządku obrad zamieszcza sprawę dalszego istnienia spółdzielni.
  3. Pomimo niewypłacalności spółdzielni walne zgromadzenie może podjąć uchwałę o dalszym istnieniu spółdzielni, jeżeli wskaże środki umożliwiające wyjście jej ze stanu niewypłacalności.
  4. W razie podjęcia przez walne zgromadzenia uchwały o postawieniu spółdzielni w stan upadłości, zarząd spółdzielni obowiązany jest niezwłocznie zgłosić do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości.

Art. 131.

Z wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółdzielni będącej w stanie likwidacji obowiązany jest wystąpić do sądu likwidator niezwłocznie po stwierdzeniu niewypłacalności spółdzielni.

Art. 132.

Na wniosek wierzyciela, który zgłosił wniosek o ogłoszenie upadłości spółdzielni, sąd może zarządzić postawienie jej w stan upadłości pomimo uchwały walnego zgromadzenia spółdzielni o dalszym jej istnieniu.

Art. 133.

Jeżeli ze sprawozdania finansowego sporządzonego przez zarząd lub przez likwidatora wynika, że majątek spółdzielni, która zaprzestała swej działalności, nie wystarcza na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, a wierzyciele nie wyrażą zgody na ich pokrycie, sąd na wniosek wierzycieli lub Krajowej Rady Spółdzielczej zarządzi wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego, zawiadamiając o tym wierzycieli i Krajową Radę Spółdzielczą. W takim wypadku nie przeprowadza się postępowania upadłościowego.

Art. 134.

Przepisy o organach spółdzielni stosuje się także podczas postępowania upadłościowego, jeżeli z przepisów prawa upadłościowego nie wynika inaczej.

Art. 135.

Po ogłoszeniu upadłości członkowie spółdzielni, na żądanie syndyka upadłości, niezwłocznie uiszczają niewpłaconą jeszcze część udziału.

Art. 136.

Po ukończeniu postępowania upadłościowego syndyk upadłości zgłosi do sądu rejestrowego wniosek o wykreślenie spółdzielni z Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 137

Do postępowania upadłościowego w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się przepisy prawa upadłościowego.<< | < | 1 [2] 3 4 5 | > | >>
2 do 2 | razem: 11

wyszukaj w serwisie

Prawo spółdzielcze

W tej części:

Art. 113—281

Część I Spółdzielnie

Tytuł I Przepisy wspólne

Dział XII: Likwidacja spółdzielni (str. 1)
Dział XIII: Upadłość spółdzielni (str. 2)

Tytuł II Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy

Dział I: Spółdzielnie produkcji rolnej (str. 3—5)
Działy II—III: Spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych), spółdzielnie pracy (str. 6—7)
Działy IV—V uchylone

Część II Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza

Tytuł I Związki spółdzielcze (str. 8)

Tytuł II Krajowy Samorząd Spółdzielczy (str. 9)

Część IIa Przepisy Karne (str. 10)

Część III Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (str. 11)

Do pobrania pełny tekst ustawy.
.
RSS
 RSS
© manufaktura