adresy spółdzielni prezentacje spółdzielni przetargi ogłoszenia drobne
 
Ważne adresy
Prawo i ekonomia
Prawo spółdzielcze (2)
Ustawa z 16 września 1982 r.

Oddział 3
Praca

Art. 155.

  1. Zdolny do pracy członek spółdzielni ma prawo i obowiązek pracować w spółdzielni w rozmiarze ustalanym corocznie przez zarząd, stosownie do potrzeb wynikających z planu działalności gospodarczej spółdzielni.
  2. Przy przydzielaniu pracy członkom spółdzielnia powinna uwzględniać ich kwalifikacje zawodowe i osobiste.

Art. 156.

  1. Oprócz członków spółdzielnia może zatrudniać także ich domowników.
  2. Za domownika członka uważa się każdego członka jego rodziny, a także inne osoby, jeżeli zamieszkują z nim wspólnie i prowadzą z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Art. 157.

Spółdzielnia poza członkami i domownikami może zatrudniać stosownie do swoich potrzeb również inne osoby na podstawie umowy o pracę lub na podstawie innego stosunku prawnego, którego przedmiotem jest świadczenie pracy.

Art. 158.

  1. Członkowie wynagradzani są za pracę w formie udziału w dochodzie podzielnym stosownie do wkładu ich pracy.
  2. Statut spółdzielni powinien określać jednostkę stanowiącą miernik oceny wkładu pracy członków.
  3. Szczegółowe zasady oceny wkładu pracy dla określenia udziału członków w dochodzie podzielnym ustala walne zgromadzenie, uwzględniając warunki pracy, potrzebne kwalifikacje oraz odpowiedzialność z tytułu powierzonej funkcji.

Art. 159.

Domownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę według zasad odnoszących się do członka, chyba że w umowie zastrzeżono inny sposób wynagradzania.

Art. 160.

Członkom i ich domownikom przysługuje prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze i według zasad określonych w statucie. Statut określa także sposób obliczania wynagrodzenia przysługującego za czas urlopu.

Art. 161.

Członkom i ich domownikom pracującym w spółdzielni, przysługuje prawo do świadczeń związanych z okresem ciąży, urodzeniem i wychowaniem małego dziecka na zasadach określonych w przepisach prawa pracy.

Art. 162.

  1. Członkowie spółdzielni będący emerytami lub rencistami zachowują prawa członkowskie przewidziane w statucie.
  2. Członków, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, nieobecnych na walnym zgromadzeniu nie wlicza się do liczby członków wymaganej w statucie dla ważności podejmowanych uchwał.


<< | < | 1 2 3 [4] 5 6 7 | > | >>
4 do 4 | razem: 11

wyszukaj w serwisie

Prawo spółdzielcze

W tej części:

Art. 113—281

Część I Spółdzielnie

Tytuł I Przepisy wspólne

Dział XII: Likwidacja spółdzielni (str. 1)
Dział XIII: Upadłość spółdzielni (str. 2)

Tytuł II Przepisy szczególne dla spółdzielni produkcji rolnej, spółdzielni kółek rolniczych i spółdzielni pracy

Dział I: Spółdzielnie produkcji rolnej (str. 3—5)
Działy II—III: Spółdzielnie kółek rolniczych (usług rolniczych), spółdzielnie pracy (str. 6—7)
Działy IV—V uchylone

Część II Związki spółdzielcze i Krajowa Rada Spółdzielcza

Tytuł I Związki spółdzielcze (str. 8)

Tytuł II Krajowy Samorząd Spółdzielczy (str. 9)

Część IIa Przepisy Karne (str. 10)

Część III Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe (str. 11)

Do pobrania pełny tekst ustawy.
.
RSS
 RSS
© manufaktura