adresy spółdzielni prezentacje spółdzielni przetargi ogłoszenia drobne
 
Ważne adresy
Prawo i ekonomia
Ustawa o własności lokali
z 24 czerwca 1994 r.

Rozdział 2
Ustanowienie własności lokalu

Art. 7.

 1. Odrębną własność lokalu można ustanowić w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.
 2. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna być dokonana w formie aktu notarialnego; do powstania tej własności niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.

Art. 8.

 1. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu powinna określać w szczególności:
  1. rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych
  2. wielkość udziałów przypadających właścicielom poszczególnych lokali w nieruchomości wspólnej.
 2. Współwłaściciele mogą w umowie określić także sposób zarządu nieruchomością wspólną.
 3. Umowa o ustanowieniu odrębnej własności lokalu może być zawarta albo przez współwłaścicieli nieruchomości, albo przez właściciela nieruchomości i nabywcę lokalu.

Art. 9.

 1. Odrębna własność lokalu może powstać także w wykonaniu umowy zobowiązującej właściciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu oraz do ustanowienia – po zakończeniu budowy – odrębnej własności lokali i przeniesienia tego prawa na drugą stronę umowy lub na inną wskazaną w umowie osobę.
 2. Do ważności umowy, o której mowa w ust. 1, niezbędne jest, aby strona podejmująca się budowy była właścicielem gruntu, na którym dom ma być wzniesiony, oraz aby uzyskała pozwolenie na budowę, a roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu i o przeniesienie tego prawa zostało ujawnione w księdze wieczystej.
 3. W wypadku wykonywania umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, na wniosek każdego nabywcy, sąd może powierzyć, w trybie postępowania nieprocesowego, dalsze wykonywanie umowy innemu wykonawcy na koszt i niebezpieczeństwo właściciela gruntu.

Art. 10.

Właściciel nieruchomości może ustanawiać odrębną własność lokali dla siebie, na mocy jednostronnej czynności prawnej. W takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy o ustanowieniu odrębnej własności w drodze umowy.

Art. 11.

 1. Przepisy o ustanowieniu odrębnej własności lokali w drodze umowy stosuje się również odpowiednio do wyodrębnienia własności lokalu z mocy orzeczenia sądu znoszącego współwłasność nieruchomości.
 2. Jeżeli uczynienie zadość przesłance samodzielności lokali wymaga wykonania robót adaptacyjnych, sąd może w postanowieniu wstępnym, uznającym żądanie ustanowienia odrębnej własności lokali w zasadzie za usprawiedliwione, upoważnić zainteresowanego uczestnika postępowania do ich wykonania – tymczasowo na jego koszt. W razie przeszkód stawianych przez innych uczestników, sąd – w postanowieniu wstępnym lub w postanowieniu oddzielnym – może wydać stosowne nakazy lub zakazy.


<< | < | 1 [2] 3 4 5 | > | >>
2 do 2 | razem: 5

wyszukaj w serwisie

Ustawa o własności lokali

Rozdział 1
Przepisy ogólne (str. 1)

Rozdział 2
Ustanowienie własności lokalu (str. 2)

Rozdział 3
Prawa i obowiązki właścicieli lokali (str. 3)

Rozdział 4
Zarząd nieruchomością wspólną (str. 4)

Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (str. 5)

Do pobrania pełny tekst ustawy.
.
RSS
 RSS
© manufaktura