Spółdzielnie Mieszkaniowe

Portal o mieszkaniach, apartamentach i domach

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Podwawelska"
Spółdzielnie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” w Krakowie

Wspólnota mieszkaniowa „Podwawelska” to jeden z najważniejszych podmiotów na rynku nieruchomości w Krakowie. Zajmuje się zarządzaniem budynkami mieszkalnymi oraz zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych swoich członków. Działalność wspólnoty jest zgodna z zasadami prawa i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Członkowie wspólnoty „Podwawelska” mają prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Jeżeli członek uważa, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z prawem, może w każdej chwili złożyć sprzeciw. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, wspólnota usunie dane członka, o których przetwarzanie wniesiono sprzeciw.

Prawo do usunięcia danych

Członkowie wspólnoty „Podwawelska” mają prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to przysługuje w przypadku, gdy dane nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane, lub gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem. Wniosek o usunięcie danych może być złożony, jeśli członek wniesie sprzeciw wobec wykorzystania swoich danych i sprzeciw ten zostanie uznany za zasadny.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każdy członek wspólnoty „Podwawelska” ma prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Przetwarzanie danych może być ograniczone w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, gdy dane przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, ale są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub gdy członek wniesie sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych.

Prawo dostępu do danych

Wspólnota mieszkaniowa „Podwawelska” gwarantuje członkom prawo dostępu do swoich danych osobowych. Każdy członek ma prawo uzyskać informacje na temat celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, odbiorców tych danych, okresu przechowywania, praw przysługujących na mocy RODO oraz źródła danych. Członek ma również prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych

W przypadku, gdy członek wspólnoty „Podwawelska” zauważy, że jego dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, ma prawo do żądania sprostowania i uzupełnienia tych danych. Członek może zażądać od wspólnoty sprostowania nieprawidłowych danych oraz uzupełnienia brakujących informacji.

Zgłaszanie skarg

W przypadku naruszenia praw członka wspólnoty „Podwawelska” związanych z ochroną danych osobowych, członek ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest to organ nadzorczy odpowiedzialny za ochronę prywatności i praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Informacje dodatkowe

Wspólnota mieszkaniowa „Podwawelska” znajduje się w Krakowie. Można się z nimi skontaktować pod adresem Komandosów 1, 30-334 Kraków, numerem telefonu 12 266 13 06. Wspólnota oferuje różne usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami i zapewnia wsparcie członkom w kwestiach mieszkaniowych. Numer NIP wspólnoty to 6750005677 i REGON to 350560104.

Zaangażowanie wspólnoty „Podwawelska” w ochronę danych osobowych zapewnia członkom bezpieczeństwo i poufność. Przestrzeganie prawa oraz poszanowanie prywatności członków są priorytetami wspólnoty. Dzięki temu członkowie mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wspólnota „Podwawelska” jest godnym zaufania partnerem dla osób poszukujących profesjonalnego zarządzania nieruchomościami.